ในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญทั้งทางพระวรกายและพระทัย ทรงประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังพระประสงค์ สถิตย์เป็นศรีสง่าแห่งราชวงศ์ ตราบนานเท่านาน...