บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์

บริการให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดและมีแนวโน้มในความต้องการและเหมาะสมกับสถาพผิวของกลุ่มเป้าหมาย

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

บริการให้คำปรึกษาและแนะนำช่องทางการจัดหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ด้านช่องทางการสื่อสารทางการตลาด

บริการให้คำปรึกษาและแนะนำช่องทางการสื่อสารและโฆษณา ทำการตลาด ที่เหมาะสมและมีผลกับกลุ่มเป้าหมายทางบริษัทให้คำปรึกษาและข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปพิจราณาในการตัดสินใจทำการตลาดต่อไป

Pin It on Pinterest

Share This